Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam Państwo powierzyli, oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do nowych przepisów.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Dziękujemy za dotychczas okazane nam zaufanie.

Państwa dane pozostają bezpieczne.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VM Media sp. z o. o. VM Group sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-180), przy ul. Świętokrzyskiej 73;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — Krzysztof Bielicki, e-mail: , adres do korespondencji: ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk;
 3. Pani/Pana dane osobowe:

  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy;

  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa;

  c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO będą przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego;

  d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie odrębnie udzielonej przez Pani/Pana zgody — w przypadku jej udzielenia — będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez inne podmioty, w tym w szczególności spółki z Grupy Via Medica oraz przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi, m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych, w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowanie działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy lub zgody na otrzymywanie przez Pana/Panią usług realizowanych przez Administratora.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu przedstawienia ofert handlowych lub przez okres trwania umowy, a po jego upływnie na czas niezbędny do realizacji nałożonych na Administratora obowiązków prawnych lub związanych z realizacją umowy;
 7. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Pani/Pana zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana powyżej, możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Administratora bądź e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w pkt. 3. W przypadku złożenia sprzeciwu, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Pani/Pan posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przez Administratora danych konkretnych usług, dla których te dane osobowe miały być zebrane;
 11. Pani/Pana dane mogę być profilowane indywidualnie, w oparciu o przekazane przez Panią/Pana dane w celu indywidualnego dopasowania ofert i usług Administratora;
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres: lub listownie na adres Administratora Danych, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk.

VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 94, faks: 58 320 94 60, e-mail: , www.viamedica.pl